Rold Skov OK

Rold Skov OK

Rold Skov OK

Vedtægter for Rold Skov Orienterings Klub


§1.Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Rold Skov Orienterings Klub (Rold Skov OK). Klubbens hjemsted er Rebild Kommune.
§2.

Klubbens formål.

Klubbens formål er at samle udøvere af orienteringssporten og gennem fælles indsats at skabe de bedste muligheder for dyrkelse og udbredelse af sporten.
§3.

Medlem af organisationer.

Klubben er tilsluttet Dansk Orienterins-Forbund (D.O.F.) under Dansk Idræts-Forbund (D.I.F) og er undergivet disses love og bestemmelser.
§4.

Optagelse af medlemmer.

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som aktivt medlem optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål og er amatør i henhold til Dansk Idræts-Forbunds love og amatørbestemmelser, og som ikke har et økonomisk udestående med andre idrætsforeninger.
Indmeldelse i klubben sker ved indbetaling af kontingent.
§5.

Kontigent.

Klubbens kontigent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontigent opkræves forud.
§6.

Udmeldelse, eksklusion, udelukkelse.

Ophør af medlemsskab sker ved indtrådt kontingentrestance eller udmeldelse til kasseren.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, respektive idømme udelukkelse for et nærmere angivet tidsrum, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog kvalificeret flertal. Vedkommende medlem skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og pågældende kan fordre spørgsmålet om eksklusion på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav om at få meddelelse herom senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet har adgang til denne og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion af et medlem kræver kvalificeret flertal.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme kvalificerede flertal.
§7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Såfremt eksterne omstændigheder som f.eks. myndighedsrestriktioner gør, at generalforsamlingen ikke kan afholdes under normale vilkår i januar måned, så kan bestyrelsen beslutte at udskyde den ordinære generalforsamling med op til 3 måneder eller at afholde den via online videomøde, såfremt fysisk fremmøde ikke skønnes muligt indenfor den givne tidshorisont. Hvis en normal generalforsamling med fysisk fremmøde ikke kan afholdes inden for tidsfristen, så skal muligheden med online videomøde tages i anvendelse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelt indkomne forslag udsendes til alle medlemmer senest 4 dage inden generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer som betaler kontigent som aktivt medlem, og som ikke er i kontigentrestance. For børn og unge under 16 år udøves stemmeretten af en forælder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt deltagelse.
§8.

Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontigent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af klubformand for en 2-årig periode.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Af hensyn til klubbens kontinuitet vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, således at cirka halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert 2. år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med hhv. næstformand og kasserer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt.
§9.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat, og indkaldelsen skal indeholde oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Kun dette emne kan behandles.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på tilsvarende måde som den ordinære generalforsamling.
§10.

Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal undtaget dog de paragraffer, hvori der er tale om kvalificeret flertal.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt.

Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger optages i et referat. Forhandlinger medtages i det omfang, dirigenten bestemmer det. Dirigenten underskriver referatet.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.
§11.

Bestyrelsen.

Klubbens bestyrelse består af 4 til 8 personer.

Valgbare personer til bestyrelsen er alle medlemmer som betaler kontingent som aktivt medlem, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år, som opfylder de øvrige nævnte betingelser, kan en forælder vælges på lige vilkår med medlemmer uagtet at forælderen ikke selv er medlem af klubben.

Til formand og kasserer kan kun vælges medlemmer over 18 år.

Ved indtrædende ledighed i valgperioden supplerer bestyrelsen sig med en eller begge de valgte suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen sammensætter de fornødne udvalg efter generalforsamlingen.

Ingen kan indtage mere end en post i bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilsted, deriblandt formanden eller næstformanden.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens og eventuelle udvalgs forhandlinger indføres i en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 20.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i klubben.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal tiltrædes og underskrives af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.§12.

Regnskab.

Klubbens regnskab løber fra 1. januar til 31. december.§13.

Revision.

Regnskabet skal forelægges revisorerne senest 8 dage efter regnskabsårets afslutning.

Revisionen skal være tilendebragt således, at regnskabet kan forelægges bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§14.

Vedtægsændringer.

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling med kvalificeret flertal.

Opnås et sådant flertal ikke, er forslaget bortfaldet.
§15.

Kvalificeret flertal.

Ved kvalificeret flertal forstås i disse vedtægter, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, respektive de på generalforsamlingen mødte medlemmer, stemmer for eksklusion eller et fremsat forslag.
§16.

Klubbens ophævelse.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Samtidig træffes bestemmelse om afvikling af klubbens eventuelle formue og øvrige ejendele. Klubbens formue skal ved opløsning tilfalde et almennyttigt formål, primært indenfor orienteringssport eller andre friluftsaktiviteter.
---ooo000ooo---
Således vedtaget på den odinære generalforsamling den 17. februar 1982.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 22. januar 2007.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 20. januar 2009.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 22. april 2021.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2023.
Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 7. september 2023.
.